مسکونی اداری (شهریار)

مسکونی اداری (شهریار)

پروژه اداری مسکونی
مسکونی اداری (شهریار)

طراحی داخلی و اجرای پروژه مسکونی اداری عرفان در سال هزار و سیصد و نود و نه در دستور کار شرکت بازسازی ساختمان معماری و طراحی داخلی هوما قرار گرفت. موقعیت این پروژه در شهرستان شهریار و در کنار کارخانه‌ی تولید پوشاک قرار گرفته، این پروژه دفترفروش کارخانه‌ی تولید پوشاک ورزشی است که در طبقه‌ی دوم آن نیز یک واحد مسکونی قرار گرفته. در این پروژه سعی گردید که با استفاده از المان‌ها ورنگ‌های مرتبط با دفتر فروش حس پویایی و تحرک به مشتریان القا شود همچنین در واحد مسکونی نیز یک فضای مدرن باایجاد حس آرامش طراحی و اجرا گردید.

میز بیلیارد پروژه مسکونی
نشیمن پروژه شهریار
پروژه اداری شهریار