در بازسازی منزل به سبک اروپایی چه نکاتی حائز اهمیت است؟