مطب دندان پزشکی (پاسداران)

مطب دکتر دندان پزشک (پاسداران)

مطب دندان پزشکی

مطب دکتر دندان پزشک (پاسداران)

این پروژه یکی دیگر از پروژه‌های مطب دندانپزشکی شرکت بازسازی ساختمان هوما می باشد که طراحی، نظارت و اجرای آن توسط متخصصین این شرکت انجام گرفته است. این پروژه در منطقه‌ی سه شهرداری تهران و محله‌ی پاسداران قرار گرفته است مساحت پروژه حدود هشتاد و پنج در طراحی داخلی این پروژه سعی بر آن شد که ارتباط مناسبی بین ورود بیماران، انتظار آن‌ها و در نهایت رسیدن به اتاق دندانپزشک برقرار گردد.

در طراحی مطب‌های دندانپزشکی توجه به نکات و استانداردهای مختص به دندانپزشکی از الزامات پروژه است که در مقالات بعدی این استانداردها را بیان خواهیم نمود. به عنوان مثال جانمایی محل استقرار یونیت دندانپزشکی باید به گونه‌ای باشد که سر بیمار همیشه پشت به درب‌ ورودی  متر مربع می‌باشد که با سبک مدرن طراحی و اجرا گردید. طراحی و اجرای پروژه در بازه زمانی چهل و پنج روز صورت گرفت.  اتاق باشد.

مطب دکتر دندان پزشک
میز مشنی دندان پزشکی
محیط مطب دندان پزشک