دفتر مرکزی هلدینگ زیما (شهرک غرب)

دفتر مرکزی هلدینگ زیما

بازسازی دفتر مرکزی هلدینگ زیما
دفتر مرکزی هلدینگ زیما

توضیحات در حال تکمیل …

اتاق کنفرانس زیما